✨ជាមួយនឹង ម្សៅដែលផ្ដល់ភាពមត់រលាង និងភ្លឺស្រស់ដូចគុជ បែប ធម្មជាតិ នេះណេ៎!!!! ‘ ECO SOUL Bounce Powder ‘ ជាចំរើស ដ៏ល្អ ណាា 🥰 #thesaemcambodia #thesaemoriginal #thesaemexclusive #thesaemmakeup #thesaemskincare ❤️